เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับสทน.


ประวัติความเป็นมา

            สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือสทน.เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ได้แยกออกจากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2549 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยมีคณะกรรมการบริหารดูแลจัดการให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง

 

วิสัยทัศน์

            "เป็นศูนย์กลางการวิจัย การพัฒนานวัตกรรม เเละการบริการเพื่อใช้ประโยชน์เทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อความยั่งยืนในประเทศเเละภูมิภาคอาเซียน"


พันธกิจ/อำนาจหน้าที่

  • วิจัย พัฒนา เทคโนโลยีนิวเคลียร์ เเละผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ
  • ให้บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่เป็นไปตามมาตราฐานสากล เพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจเเละสังคม
  • พัฒนาบุคลากรเเละโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนงานวิจัยพัฒนาให้บริการ 
  • ดำเนินงานด้านความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัย และการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
  • สร้างการรับรู้เพื่อให้เกิดการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในภาคเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น


กลยุทธ์

  • สร้างงานวิจัยเพื่อสร้างฐานวิชาการที่เข้มเเข็งเเละยกระดับงานบริการให้สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม เเละสิ่งเเวดล้อมเพิ่มขึ้น
  • ยกระดับสมรรถนะกำลังคนให้มีศักยภาพสูงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการใช้ประโยชน์เเละสร้างซ่อมโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เเละพัฒนาองค์กรเพื่อรองรับการบริการในอนาคต
  • พัฒนาเเละสร้างความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตรทั้งในเเละต่างประเทศเพื่อขยายงานบริการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์
  • พัฒนาระบบนิเวศในการทำงานที่สร้างสรรค์เเละยั่งยืน เเละยกระดับการสื่อสารเพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้สังคม ภาคีเครือข่าย เห็นความสำคัญของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เเละความปลอดภัยทางนิวเคลียร์เเละรังสีในพื้นที่เป้าหมายเเละในระดับภาพรวมของประเทศ