ศูนย์ไอโซโทปรังสี

งานบริการผลิตสารไอโซโทปรังสี

ศูนย์ไอโซโทปรังสี
  
          ศูนย์ไอโซโทปรังสี  สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีภารกิจหลักคือดำเนินการผลิตสารไอโซโทปรังสี (Radioisotopes) สารประกอบติดฉลากรังสี (Labeled Compounds)  และสารเภสัชสำเร็จรูปของเทคนีเชียม-99เอ็มหรือแกลเลียม-68 (Radiopharmaceutical kits) เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ  เช่น  ทางการแพทย์  ทางการเกษตร  การศึกษาวิจัย   เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ไอโซโทปรังสีที่ผลิตโดยศูนย์ไอโซโทปรังสี  สำหรับงานบริการแบ่งเป็น 4 ประเภทคือ

1.สารไอโซโทปปฐมภูมิ (Primary Isotopes)

          เป็นสารไอโซโทปรังสีที่ผลิตจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยได้แก่2.สารประกอบติดฉลากรังสี (Labeled Compounds)

          เป็นการนำสารไอโซโทปปฐมภูมิมาติดฉลากกับสารประกอบต่างๆเพื่อนำมาใช้ในการตรวจวินิจฉัยหรือรักษาได้แก่


3.สารเภสัชสำเร็จรูปของเทคนีเชียม-99เอ็มหรือแกลเลียม-68 (Radiopharmaceutical Kits)

          เป็นยาฉีดในรูปผงแห้งโดยนำมาติดฉลากกับเทคนีเชียม-99เอ็มหรือแกลเลียม-68 เพื่อใช้สำหรับการตรวจวินิจฉัยได้แก่