วิศวกรรมนิวเคลียร์

งานบริการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องสำรวจรังสี

งานบริการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องสำรวจรังสีให้บริการตรวจเช็คเครื่องสำรวจรังสีประจำปีและตรวจซ่อมเครื่องสำรวจรังสี

 

สนใจใช้บริการติดต่อได้ที่

ฝ่ายวิศวกรรมนิวเคลียร์

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

9/9   หมู่ 7 ตำบลทรายมูล

อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก   26120

โทร 02-401-9889   ต่อ 1500 

Email: tongkumm@tint.or.th 


เอกสารประกอบ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มขอใช้บริการซ่อมเครื่องมือทางรังสี