ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์

งานบริการตรวจประเมินความปลอดภัยเครื่องกำเนิดรังสี(X-ray)