ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์

งานบริการตรวจพิสูจน์อาหารที่ผ่านการฉายรังสีด้วยเทคนิค photostimulated luminescence (PSL)