ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์

งานบริการประเมินปริมาณรังสีประจำบุคคล (แผ่นวัดรังสี OSL)

การปฏิบัติงานร่วมกับเครื่องกำเนิดรังสีหรือวัสดุกัมมันตรังสีมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องประเมินและเฝ้าระวังการได้รับรังสีในขณะที่ปฏิบัติงานไม่ให้เกินขีดจำกัดปริมาณรังสีเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคมะเร็งหรืออาการเจ็บป่วยอื่นๆที่อาจเกิดจากการได้รับรังสีห้องปฏิบัติการฝ่ายตรวจวัดและประเมินปริมาณรังสีสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ให้บริการประเมินปริมาณรังสีประจำบุคคลจากแผ่นวัดรังสีชนิดOptically Stimulated Luminescence Dosimeter (OSL) ซึ่งเป็นผลึกของอะลูมิเนียมออกไซด์สำหรับบันทึกประเมินและรายงานค่าปริมาณรังสีที่ได้รับจากการปฏิบัติงานเพื่อให้ท่านสามารถนำรายงานผลการประเมินค่าปริมาณรังสีไปประกอบการดำเนินการตามกฎหมาย รวมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อลดปริมาณรังสีที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับในกรณีที่หน่วยงานของท่านใช้ปริมาณรังสีสูง


ขั้นตอนการขอรับบริการ

1.  ดาวน์โหลดแบบคำขอรับบริการและแบบประวัติผู้ใช้งานแผ่นวัดรังสี (ด้านล่าง) กรอกรายละเอียดส่งไปยัง     osl@tint.or.th
2.  ชำระค่าบริการโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาพหลโยธิน 39 เลขที่บัญชี 039-6-03267-2 ชื่อบัญชี “รายได้สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ” (สถาบันเป็นหน่วยงานภาครัฐไม่หักภาษีณที่จ่าย)      
3.  รอรับแผ่นวัดรังสีตามที่ในรอบเดือนตามที่ตกลงเมื่อใช้งานครบรอบให้นำส่งกลับมาประเมินค่าและรอรับรายงานผลภายใน 15 วันทำการหลังจากที่ห้องปฏิบัติการฯได้รับแผ่นวัดรังสี
4.  เมื่อใกล้ครบอายุการใช้งาน (1 หรือ 2 ปี) ทางห้องปฏิบัติการฯจะติดต่อกลับไปเพื่อต่ออายุการใช้งาน


ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบคำขอรับบริการ 

pdf  excel  

แบบประวัติผู้ใช้งานแผ่นวัดรังสี    

pdf excel  *แนบพร้อมแบบคำขอรับบริการ (ขอใช้ใหม่/ขอใช้เพิ่ม)

แบบคำขอแก้ไขข้อมูลระหว่างการใช้บริการ

pdf  excel   *กรณีขอแก้ไขผู้ใช้งานหรือข้อมูลอื่นๆ ระหว่างการใช้บริการ

ข้อตกลงเเละเงื่อนไขการให้บริการ
pdf
 -
*เเนบพร้อมแบบคำขอรับบริการทุกครั้ง


อัตราค่าบริการ

รายการ
ประเมินทุกเดือน (บาทต่อคนต่อปี)
ประเมินทุก 3 เดือน (บาทต่อคนต่อปี)
แผ่นวัดรังสีที่ลำตัว 1 ตำแหน่ง
1,926 *
963

แผ่นวัดรังสีที่ไทรอยด์ชีลด์/ข้อนิ้ว/ข้อมือ/เลนส์ตา

(กรณีไม่ได้ใช้แผ่นวัดรังสีที่ลำตัว

1,926
963

แผ่นวัดรังสีที่ไทรอยด์ชีลด์/ข้อนิ้ว/ข้อมือ/เลนส์ตา

(กรณีใช้แผ่นวัดรังสีที่ลำตัวร่วมด้วย

321
214

แผ่นวัดรังสีในสิ่งแวดล้อม/พื้นที่ปฏิบัติงาน

(กรณีไม่ได้ใช้แผ่นวัดรังสีที่ลำตัว)

1,926
963

แผ่นวัดรังสีในสิ่งแวดล้อม/พื้นที่ปฏิบัติงาน

(กรณีใช้แผ่นวัดรังสีที่ลำตัวร่วมด้วย)

963
428
แผ่นวัดรังสีควบคุม
428
214

ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 


             
กรณีในหน่วยงานใช้แผ่นวัดรังสีมากกว่า 50 แผ่นประเมินทุกเดือนและมีความประสงค์ชำระเงินครั้งเดียวเพื่อใช้งานต่อเนื่อง 2 ปีอัตราค่าบริการอยู่ที่ 3,531 บาทต่อคนต่อ 2 ปี (จากปกติ 3,852 บาทต่อคนต่อ 2 ปี)

เงื่อนไขการให้บริการ

เป็นไปตามเอกสารข้อตกลงเเละเงื่อนไขการให้บริการ

สถานที่ติดต่อ

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สำนักงานใหญ่เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูลอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายก 26120
สำนักงานสาขาจตุจักรเลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร 10900

ติดต่อสอบถามข้อมูล/การขอรับบริการ

โทรศัพท์ 02-401-9889 ต่อ 1907   (คุณคีนยา), 1915    (คุณอชิตะ), 2405 (คุณอังคณาง)


อีเมล์   osl@tint.or.th


ผู้ขอรับบริการสามารถรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อขอรับบริการผ่านระบบงานบริการออนไลน์ ได้ที่ 

    https://eservice.tint.or.th/backend/web/site/login  (อยู่ระหว่างการทดสอบระบบ หากเริ่มการให้บริการผ่านทางระบบออนไลน์จะเเจ้งให้ทราบอีกครั้ง) 


เอกสารประกอบ
ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองมาตรฐานISO17025:2017 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุขหมายเลขทะเบียน 1219/55
นโยบายความเป็นกลาง
แบบคำขอรับบริการ PDF
แบบคำขอรับบริการ Excel
แบบประวัติผู้ใช้งานแผ่นวัดรังสี PDF
แบบประวัติผู้ใช้งานแผ่นวัดรังสี Excel
แบบคำขอแก้ไขข้อมูลระหว่างการใช้บริการ PDF
แบบคำขอแก้ไขข้อมูลระหว่างการใช้บริการ Excel
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
นโยบายความเป็นกลาง
นโยบายความเป็นกลาง