ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์

งานบริการตรวจสอบวิเคราะห์หอกลั่นโดยเทคนิคเชิงนิวเคลียร์

การตรวจวิเคราะห์หอกลั่นโดยอาศัยคุณสมบัติของรังสีแกมมาที่สามารถทะลุผ่านตัวกลางภายในหอกลั่นโดยปริมาณความเข้มของรังสีที่ผ่านขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของวัตถุตัวกลางนั้นๆเป็นการนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมปิโตรเลียมปิโตรเคมีเพื่อตรวจหาความผิดปกติของโครงสร้างภายในหอกลั่นและสภาวะการผลิตภายในหอกลั่นที่เป็นต้นเหตุทำให้ไม่สามารถกลั่นผลผลิตได้ตามความต้องการทั้งคุณภาพและปริมาณการตรวจวิเคราะห์โดยเทคนิคเชิงนิวเคลียร์นี้สามารถทราบผลได้ทันทีและดำเนินการได้โดยไม่ต้องหยุดกระบวนการผลิตผลการตรวจวิเคราะห์หากเกิดความผิดปกติของโครงสร้างภายในหอกลั่นก็สามารถวางแผนเตรียมการจัดหาอุปกรณ์ที่เสียหายไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็นการช่วยลดระยะเวลาในการซ่อมบำรุงและหากสภาวะการผลิตผิดปกติก็สามารถปรับปัจจัยการผลิตลดการสูญเสียวัตถุดิบที่เป็นต้นทุนการผลิตลงการวิเคราะห์หอกลั่นเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการทางวิชาการแก่ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเลียมปิโตรเคมีเพื่อลดต้นทุนการผลิตและการซ่อมบำรุงอีกด้วย                         

ขั้นตอนการขอรับบริการ

  1. ขอรับบริการติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับบริการและแจ้งรายละเอียดของหอกลั่นพร้อมทั้งวันที่ต้องการให้เข้าทำงาน
  2. ผู้ขอรับบริการกรอกรายละเอียดในแบบคำขอรับบริการตรวจวิเคราะห์หอกลั่นน้ำมัน (FM-NSC-23)
  3. ดำเนินการตรวจวิเคราะห์หอกลั่นและรายงานผลการตรวจวิเคราะห์

คู่มือการขอรับบริการ

>>> คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด <<<

สถานที่ติดต่อ

งานบริการตรวจสอบวิเคราะห์หอกลั่นโดยเทคนิคเชิงนิวเคลียร์

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูลอ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

โทรศัพท์ : 02-4019889 ต่อ 1909 หรือ 1910

083-333-8668(อัครา)

095-728-9933(พิเชษฐ)

E-mail :   akaraa@tint.or.th   (อัครา) หรือ    pichetl@tint.or.th   (พิเชษฐ)

เอกสารประกอบ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการให้บริการ PDF
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการให้บริการ Microsoft Word
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
อัตราค่าบริการ
นโยบายความเป็นกลาง