ข้อมูลที่สำคัญ

ทรัพย์สินทางปัญญา สทน.

ทรัพย์สินทางปัญญาจากการวิจัยเเละพัฒนาด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์


ศูนย์รวมผลงานทรัพย์สินทางปัญญาจากการวิจัยและพัฒนา

ด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์

ด้วยวิสัยทัศน์ของสทน. คือ "เป็นสถาบันชั้นนำด้านการวิจัยสร้างนวัตกรรมและบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ....." และมีพันธกิจหลัก คือ การวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์และการประยุกต์ใช้


ดังนั้นจึงมีการส่งเสริมให้บุคลากรสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาจากการวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อให้เกิดการนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การสร้างสรรค์อุปกรณ์ เครื่องมือ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานทางรังสีและคนทั่วไป การคิดค้นกรรมวิธีการผลิตใหม่ๆเพื่อช่วยลดการสูญเสียจากการผลิตในรูปแบบเดิม หรือ เพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ รวมถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศ เป็นต้น


สทน.มุ่งหวังให้เกิดการนำผลงานทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์และได้รับการพัฒนาต่อยอด รวมทั้งเป็นสัญลักษณ์ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนได้เข้าถึง เข้าใจในประโยชน์ของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และช่วยกันขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์

ลิงก์ประกอบ
ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา Intellectual Properties