ข้อมูลที่สำคัญ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

สรุปผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เอกสารประกอบ
สรุปผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการประจำปี 2561
สรุปผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการประจำปี 2562
สรุปผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการประจำปี 2563
สรุปผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการประจำปี 2564
สรุปผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการประจำปี 2565