ข้อมูลที่สำคัญ

ศูนย์บริการข่าวสารข้อมูลข่าวสารของ สทน.

ศูนย์บริการข่าวสารข้อมูลข่าวสารของ สทน.

ศูนย์บริการข่าวข้อมูลข่าวสารของสทน.


ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

 1.โครงสร้างองค์กร ม.7(1)

 2.การดำเนินงานวิสัยทัศน์ พันธกิจ ม.7(1) 

 3.อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)

 4.สถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร สทน. ม7(3)

 5.กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ องค์การมหาชน ม7.(4)


ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

1.ผลการพิจรณาฯ    ม9. (1)

 2.นโยบายการดำเนินงาน ม.9   (2) 

 3.แผนยุทธศาสตร์   ม.9   (2)

 4.แผนงาน โครงการ เเละงบประมาณรายขจ่ายประจำปี ม.9 (3)

 5.คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่รัฐ ม9.(4)

 6.สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม.7 วรรคสอง ม.9 (5)
 7.สัมปทานสัญญาร่วมทุนกับเอกชน ในการบริการสาธารณะ  ม9.(6)