ข้อมูลที่สำคัญ

เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยใหม่

เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยใหม่

ทำไมควรต้องมีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย…..เครื่องใหม่

เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยเครื่องใหม่ เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใช้งานมา 60 ปี และไม่สามารถตอบสนองความ ต้องการการใช้ประโยชน์ที่มากขึ้น ตลอดจนเชื้อเพลิงที่ใช้ในเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยเครื่องเดิมกำลังจะหยุดการผลิต หากมีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยเครื่องจะสร้างประโยชน์ด้านใดบ้าง

1. ช่วยยกระดับด้านสาธารณสุขของประชาชนชาวไทย ทำให้เพิ่มโอกาสของผู้ป่วยในการเข้าถึงการวินิจฉัยและบำบัดรักษา โรคด้วยรังสีวิทยาได้ทั่วถึง

2. ลดการพึ่งพาการนำเข้าไอโซโทปรังสีจากต่างประเทศ ช่วยลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ

3. สนับสนุนงานบริการตรวจสอบ วิเคราะห์ตัวอย่าง การวิจัยพัฒนาเพิ่มผลผลิตการเกษตร การแพทย์ วัสดุศาสตร์ นิวเคลียร์ฟิสิกส์ และ การพัฒนาก าลังคนด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์

4. ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์ทางอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ


เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย (ขนาด 2 MW) ในประเทศไทยใช้ประโยชน์ด้านใดได้บ้าง

เปิดขั้นตอนกว่าจะได้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย ต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้าง

เอกสารประกอบ
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการความเป็นไปได้และจัดทำแผนธุรกิจโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ปี2553
รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาและทบทวนผลวิเคราะห์ความเป็นไปได้ พร้อมปรับปรุงข้อมูลเทคนิค ของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยตัวใหม่ ปี2560
รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาสถานที่ตั้งเครื่องปฏิกรณ์วิจัยเบื้องต้น
ลิงก์ประกอบ
โครงการจัดตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยเครื่องใหม่ (วิดิโอ)
ความแตกต่างของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์(วิดิโอ)
การศึกษาพื้นที่ตั้งโครงการจัดตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยเครื่องใหม่(วิดิโอ)
ความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์จากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย(วิดิโอ)
กากกัมมันตรังสีจากการเดินเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย(วิดิโอ)