ข้อมูลที่สำคัญ

แผนป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เอกสารประกอบ
แผนป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2567
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานผลตามแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2566
แบบฟอร์มความเสี่ยงการทุจริต 2566
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 รอบ 12 เดือน