ข้อมูลที่สำคัญ

ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
     O1. โครงสร้าง
     O2.ข้อมูลผู้บริหาร
         O2.1 คณะกรรมการบริหารและอนุกรรมการ

         O2.2 คณะผู้บริหารสทน.

     O3.อำนาจหน้าที่
     O4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

     O5.ข้อมูลการติดต่อ
     O6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
         O6.1ข้อบังคับหรือระเบียบขององค์การมหาชน
         O6.2นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การประชาสัมพันธ์
     O7.ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
     O8.Q&A
     O9. Social Network
         O9.1 Facebook
         O9.2 Twitter
         O9.3 Youtube

      O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ตัวชี้วัดย่อยที่9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน
     O11 แผนปฏิบัติการประจำปี
     O12.รายงานการกำกับติดตามการกำเนินงานเเละการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 

      O13.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
                  

การปฏิบัติงาน
     O14.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ
     O15.คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ

     O16.ข้อมูลเชิงสถติการให้บริการ
     O17. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

     O18.E-Service


ตัวชี้วัดย่อยที่9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

     O19.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
    O20.ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

     O21.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
     O22.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

    O23.นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

    O24.การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

     O25.2 การให้คุณโทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

     O26.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ตัวชี้วัดย่อยที่9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

     O27.แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ

     O28.ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ

     O29.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

      O30. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

นโยบาย No Gift Policy

      O31.ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย (No Gift Policy)จากการปฏิบัติหน้าที

      O32.การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

       O33. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันทุจริต 

      O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

             O34.1 แผนรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

             O34.2 แบบฟอร์มความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

        O35. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                                                                                                                                                                                                                                    

  แผนป้องกันการทุจริต   

     O36.แผนปฏิบัติป้องกันการทุจริต     
     O37.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

     O38.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

    

ตัวชี้วัดย่อย10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใส    

มาตรการเสริมสร้างมาตราฐานทางจริยธรรม

     O39.ประมวลจริยะธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ   

     O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม

     O41.การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

     O42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
     O43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เอกสารประกอบ
กิจกรรมส่งเสริม ITA ปี 2563 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
กิจกรรมส่งเสริม ITA ปี 2563 กิจกรรมที่ส่งเสริมด้าน ITA
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2564
กิจกรรมส่งเสริม ITA ปี2564
แผนบริหารความเสี่ยง ปี2565
รายงานสรุปผลโครงการอบรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านมาตรฐานจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565.pdf
รายงานสรุปผลโครงการอบรม หลักสูตร การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565