ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์

งานบริการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีสินค้าส่งออก-นำเข้า