ข้อมูลที่สำคัญ

ประมวลจริยธรรม

ประมวลจริยธรรม
เอกสารประกอบ
โครงการมาตรฐานจริยธรรม หลักครองตน หลักครองคน หลักครองงาน หลักธรรมาภิบาล ประจำปี พ.ศ. 2567
ผลโครงการมาตรฐานจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2567
เอกสารมาตรฐานจริยธรรม
ประมวลจริยธรรมกรรมการผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน
แนวทางการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม
แต่งตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนจริยธรรมและให้คําปรึกษาทางจริยธรรม