ข่าวประชาสัมพันธ์
TINT visits covid hospital center
เผยแพร่ร่างรายงาน EHIA และเอกสารประกอบการประชุมค.3

เผยแพร่ร่างรายงาน EHIA และเอกสารประกอบการประชุมค.3

TINT visits covid hospital center
โรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย2 เยี่ยมชมสทน.

เมื่อวันที่ 16 มกราคา 2563 น้องๆจากโรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย2 เข้าเยี่ยมชมสทน.องครักษ์จ.นครนายกโดยเข้าชมห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ต่างๆเป็นแนวทางในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ต่อไปในอนาคต

TINT visits covid hospital center
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการเยี่ยมชมเครื่องปฏิกรณ์

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 นักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการเข้าเยี่ยมชมงานบริการงานวิจัยของสทน.โดยได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการจัดการกากกัมมันตรังสีและเข้าเยี่ยมชมเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย

TINT visits covid hospital center
ม.เกษตรฯเยี่ยมชมเครื่องปฏิกรณ์

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 นิสิตภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรุงเทพฯเข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้งานวิจัยในศูนย์เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยของสทน.กรุงเทพฯนักศึกษาได้รับฟังบรรยายจากนักวิศวกรนิวเคลียร์อย่างตั้งใจ

TINT visits covid hospital center
มหาวิทยาลัยบูรพาเยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 นิสิตจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเข้าเยี่ยมชมงานด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ณเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยซึ่งเป็นสาขาหนึ่งในสาขาวิชาฟิสิกส์โดยน้องๆจะนำความรู้เหล่านี้ไปสอนน้องๆนักเรียนต่อไป

TINT visits covid hospital center
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์เพื่อเข้ารับการสรรหาในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์เพื่อเข้ารับการสรรหา ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)